Algemene Voorwaarden

Jean le Jean Catering Levering- en betalingsvoorwaarden.
Levering-en betalingsvoorwaarden van Jean le Jean Catering, verder te noemen Jean le Jean, gevestigd en kantoorhoudende te Zwaagdijk, Bollenmarkt 9b (1681 PJ).

1. Algemeen
De voorwaarden van Jean le Jean zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en/of verrichtingen van diensten en/of levering van zaken ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Aan terzake van een bepaalde transactie overeengekomen afwijking van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Een algemene verwijzing door de opdracht gevers naar zijn voorwaarden leidt niet tot uitsluiting van de onderhavige voorwaarden.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Elke overeenkomst omvat de bindende voorwaarde, dat naar genoegen van Jean le Jean zal blijken van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever . Risico’s voortvloeiende uit het anders dan schriftelijk verstrekken van opdrachten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Uitvoering van de opdracht vangt aan, nadat de opdracht door Jean le Jean schriftelijk is bevestigd.

3. Vrijwaring
Door het geven van een opdracht verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op de auteurs-, merken-, of octrooi rechten van derden is of wordt gemaakt en stelt de opdrachtgevers zich aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen indien mocht blijken, dat inbreuk op deze rechten zijn of worden gemaakt. Wanneer dat het geval is, heeft Jean le Jean het recht de verdere uitvoering van de opdracht te staken.

4. Wijziging opdracht
Kosten voortvloeiende uit wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Annuleren
Het is de opdrachtgever toegestaan de overeenkomst eenzijdig, doch uitsluitend door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst op te zeggen (te annuleren).
Daarbij gelden de volgende condities:
a. Bij annulering van de overeenkomst is de opdrachtgever in beginsel gehouden 50% van de overeengekomen prijs te betalen.
b. Bij annulering gedurende periode te rekenen van 48 uur voor de uitvoering van de overeenkomst (=tijdstip van de aflevering van de bestelde zaken e.d.) is de opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen prijs te voldoen.
c. Bij annulering binnen 24 uur voor de uitvoering van de overeenkomst is de op drachtgever gehouden de volledig overeengekomen prijs te voldoen.

6. Risico
Na levering van de zaken aan het door de opdrachtgever opgegeven adres is Jean le Jean niet meer verantwoordelijk en aansprakelijk te achten voor verlies aan kwaliteit (houdbaarheid en versgraad), kwantiteit (uitdroging) en/of bederf van die zaken.

7. Reclames
Reclames betreffende de uitvoering/nakoming van door of door de tussenkomst van Jean le Jean verrichte dienste, niet zijnde de levering van vermelde zaken kunnen slechts geldend worden gemaakt door deze bij aangetekend schrijven kenbaar te maken uiterlijk binnen acht dagen nadat de diensten zijn verricht.

8. Niet nagekomen verplichtingen door de opdrachtgever
Waarneer de opdrachtgever enige verplichting uit de bepaling of uit de aard van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, heeft Jean le Jean het recht deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onder voorbehoud van alle rechten op volledig vergoeding van (vervolg)schaden , kosten en interesten.

9. Betaling
Alle facturen moeten binnen 10 dagen na factuurdatum zijn voldaan. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of compensatie te geschieden. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en heeft Jean le Jean zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever een vergoeding wegens rente verlies in rekening te brengen ten bedrage van 4,0 % van het nog onbetaalde factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden en bovendien alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, conform het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10. Schaden
Jean le Jean is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schaden, indien de opdrachtgever bewijst, dat deze zijn ontstaan door opzet, of daartoe gelijk te stellen schuld van Jean le Jean. De aansprakelijkheid van Jean le Jean is echter beperkt tot het bedrag waarvoor Jean le Jean heeft verklaard de werkzaamheden aan te nemen en te zullen verichten.

11. Vergunningen
In alle gevallen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de benodigde vergunningen/ontheffingen, tenzij anders geoffreerd.